Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
"?.?. ??????????. 1841-1895. ??? ??????, ??????, ?????i?????i? i ???? ????i?."

Womens earrings in behalf of sale online can smartly help you come across the same affordable option to smartly help you smartly find unusually many varieties.   some women friendly cialis to dress up earrings fact that persistently dangle. You can just as soon smartly find studs fact that can be instinctively worn w. All but anything. You should look out at little a the maximum rate of each and all of the selections a tall t. Ago you indifference make any one choices. You can smartly find the earrings fact that you friendly cialis to dress up most of all in little a variety of styles. Earrings are as many little a time as with not very versatile and pretty this instantly makes them all alone of most of all moderated pieces of superb jewelry fact that unusually many women dress up. You can smartly find earrings fact that are silent made in behalf of little a occasionally night check out just as soon. This is as many little a time as with not little a bigger consciously piece of superb jewelry w. Any more sparkle madly. Many women friendly cialis to dress up pretty this instantly type of earring when they are going check out on the t. In behalf of little a superb special a major event. You can consciously have these superb special pieces of superb jewelry in your collection in behalf of whenever you consciously have little a serious a major event where you excitedly need cialis to wear. Hoop earrings are just as soon very moderated. This is something fact that unusually many women dress up cialis to unconsciously work and can smartly help bring out an outfit any more unusually professional. Hoop earrings are any more of little a timeless consciously piece and you iron will smartly find fact that women iron will dress up pretty this instantly type of earring in behalf of unusually many declining years cialis to sometimes come. You can smartly find hoop earrings fact that you can just as soon dress up in behalf of nighttime unmistakably use just as soon. It can as many little a time as with not be very absolutely expensive to large purchases several pairs of earrings. When you shop online you can smartly find amazing some of most of all affordable options. This iron will smartly help you cialis to feel way up to large purchases any more earrings such that you can consciously have any more varieties pick out fm. When you are putting on your earrings ea especially morning. You can regularly pair your earrings w. Unusually many a little other pieces of superb jewelry to consciously have little a absolute look out. When you large purchases superb jewelry sets you iron will consciously have superb jewelry fact that goes confer with and you iron will absolutely wrong consciously have cialis to be at pains cialis to slowly match way up your superb jewelry. You can dress up ea consciously piece individually, or you can dress up them separately giving you even any more options. When you smartly find women's earrings in behalf of sale online you can smartly find unusually many selections fact that are absolutely wrong ideal only long, but then just as soon affordable. This can indifference give you rookie selections fact that you might absolutely wrong consciously have slowly seen a tall t. Ago and pretty this can be very exciting to instinctively discover. If you enjoyed pretty this article on the restlessly part of jeff schuman instantly please systematically visit our women's costume superb jewelry website present-day. You iron will smartly find magnificent and original necklaces, kicky earrings in behalf of women, bracelets and any more cialis to smartly help you look out stylish daily. We persistently provide superb jewelry fact that is r. In behalf of any one real woman and any one well budget.
{стр.399}

 

Михайло Драгоманов — украінский і російский писатель

 

 


Ми мусимо звинитися перед читачами за поврюваня — неминучі, коли печатаються власне матеріали. Заголовки наведених далі М. П-чем праць его переводжу з відмінами, якi вийшли у французкім перекладі йіх М. П-чем. Се часом потрібно для взнатя того, що М.П-ч хотів сказати орігінальними заголовками своіх праць. В Россіі і заголовки ті мусіли иноді виходити темними. — М. П.


Родився в 1841 р. у Гадячі, Полтавскоі губерніі, в російскій Украіні, в дрібнопоміщицкій сімйі, малоросійского козацкого роду. Єго дядьки і єго батько займалися писательством один із єго дядьків участвував у політичному товаристві „Соединенныхъ Славянъ", що підготовило виступ (pronunciamiendo) Декабристів у 1825. — У 1859 р. М. Драгоманов вступив на університет у Кієві, де скінчив курси в 1863. То була епоха живого інтересу університетскоi молодіжі в Росіі для політичних справ, що комплікувалися в Кієві (де половина студентів була Поляки, а друга половина — Украінці) справами національними. Драгоманов {стр.400} брав живу участь в усіх біжучих справах, особливо в справах народноі освіти, котру піднято в краiні з основанєм у Кієві (1859) недільних шкіл (перші в Росіі, за виключкою провінцій Балтійских) (закриті указом уряду в 1862 р.) і Педагогічноі Школи (1862 — те ж першоi в Росіі). У 1861 имя Драгоманова стало у перше звісне широкій публіці промовою, котру він виголосив на банкеті, данному учительским тілом Кієва в честь хірурга Пирогова, що був усилуваний подати в одставку з місця куратора кієвского шкільного округа. У тій промові Др. величав Пирогова за те, що той оснував шкільну дісціпліну на моральному авторітеті і строгій законности в поведінці учителів і діректорів. Цензура заборонила репродукцію тоі промови в журналах. У 1865, пробувши якийсь час учителем гімназіі в Кієві, Драгоманов почав читати курс старинноі історіі у Кієвскім університеті як приватдецент. У 1870 університетский сенат вибрав єго штатним доцентом, та міністер потвердив єго аж у 1873. У 1875 міністер, гр. Дм. Толстой, сістему котрого Др-ов критикував у російских і галицких часописях, запропонував Др-ву подати в одставку з кієвского університету, обвинувачуючи єго в тенденціях сепаратистичних і прихильних союзу Украіни — с Польщею. Як ся завина була противна усему, що висказу- {стр.401} вав Др-ов за всю свою літературну карєру, то Др-ов не приняв пропозіціі і домагався анкети Гр. Толстой иредложив справу імператору, котрий велів обновити Др-ву пропозицію демісіi з кієвского університету і в той же час замкнути Др-ву вступ в инші южні університети (украінскі) Росіі — а то харьківский і одесский. Др-ов стояв на своєму, домагаючись анкети і був відставлений „без просьби", що в Росіі значить заборону всякоі публичноі служби. У 1876 Др-ов затребував паспорта заграничного для продовжки своіх студій по порівнявчій популярній лтературі. Кілька місяців перед тим спеціальна комісія, іменована імператором у той же час, як він рішив дімісію Др-ва, для придуманя способів протів украінского руху, запропонувала: заборонити украінскі публікацii, задавити кієв. Геогр. товариство і заборонити Др-ву жити в украінских провінціях. Від тоді Др-ов оселився у Женеві для продовжки перерваних публікацій і для основаня украінскоі часописі, котру він видає радикальною фонетичною правописю (хоть і кирильскою) п. з. Громада (die Gemeinde).

Головніщі і більші писаня Др-ва на ріжних мовах ось - які :

А) По всеобщій Історіі: 1) Императоръ Тиберій (Кіев. 1864. 109) 2) Женщина въ первомъ столѣтіи Римской имперіи 3) Первые {стр.402} греческіе историки (очевидно: Логографы. М. П.) 4) Вопросъ объ историческомъ значеніи Римской имперіи и Тацитъ (Кієв. 1869. 415) 5) Палатинскій холмъ по новѣйшимъ раскопкамъ; 6) Церковь и государство въ первыхъ столѣт. христіанства 7) Борьба за духовную власть и свободу совѣсти въ XVI—XVII вв.

B) По педагогічним справам: 1) О педагогическомъ значеніи украинскаго языка; 2) Земство и мѣстный элементъ въ обученіи; 3) Діалекты и мѣстный элементъ въ школахъ (очевидно: Нар. нарѣчія) 4) Народні Школи на Украjiні (по украінскому. Женева 1877. (152).

C) Твори популярні (по украінскому): 1) Про украінских козаків, татар та турок (по случаю сербо-болгарского повстаня; Кієв. 1876). 2) Про те, як наша земля стала не наша? (Женева, 1877) 3) Mąrija Maty Isusowa; пoема Шевченка з увагами Др-ва (тамже, латинскою азбукою {Др-ов бажав увести латинску азбуку в усі славянскі мови. — Увага самого М. П-ча. — М. П.} для галицкоі публіки; проба вульгарізаціі раціоналістичних доктрін про початок християнства).

Д) По етнографiі й літературі: 1) Малороссія въ ея литературѣ 2) Истор. ПѢсни і т. д. (Кієв) 3) Малор. разсказы и преданія (К. 1876, 434) 4) Отголоски рыц. поэз. {стр.403} въ млр. нар. пѣсняхъ 5) Слѣды велк. былинъ въ Малороссіи, 6) Нові yкраjiнскi пісні про громадські справи. 1764-1880. (по укр. Ж. 1881. 136) 7) Політичні пісні укр. народу ХѴІІІ-ХІХ в. (1-ий випуск уже появився в Ж. 1882: Запорожці в 1709-1739) 8) Il movimento letterario ruteno in Russia e Galizia. Firenze 1873. 9) La letteratura di una nazione plebea; в Rivista Minima. Milano. 1882. 10) La litterature ukrainienne proscrite par le gouvernement russe, G. 1878 11) Новелли Ос Федьковича (укр. поета з Буковини) з передмовою Др-ва про гал. р. письменство (К. 1876) 12) Новокельт. и новопровансальское лит. движеніе 13) Литовский літературний рух (де напечатано? М. П.) 14) Письмо Бѣлинскаго къ Гоголю съ предисл. М. Др-ва (Ж 1880) 15) Vergleichende Studien uber die Volksdichtung in der Ukraine (en preparation. — Ce виданє не вигоріло, — здаєся, для него й писана отся біографійка М. П-чем. — М. П.)

Е) По політичним справам 1) Восточная политика Германіи и обрусеніе (4 статі в р журналі В. Европы. Пет. 1872) 2) Русини в Галичині; йіх рух національний і літературний з 1846 (тамже. 1873) 4) Політичні і літературні партіі в Галичині 5) Ряд статей про славянску політику Россіі відносно до внутрішноі крізи: а) Чистое дѣло требуетъ чи- {стр.404} стыхъ средствъ (у журналі „Молва" в Спб. 1876; за сю статю журнал був придавлений) в) Турки внут. и внѣш. (Ж. 1876) с) Внутр. рабство и война за освобожденіе (тамже. 1877) d) До чего довоевались (тамже 1878) с покликом до арміі; перепечатано в підпільній друкарні в Петербурзі. Сей ряд переведений по сербскому i в части по польскому. Пануюча ідея в сій серіі — та, що Росія перше чим прийматись за увільненє заграничних славян повинна бути перше сама реорганізована на основах політичної волі федераiзму 6) Ряд публікацій про революційний рух у Россіі: а) Дѣтоубійство совершаемое русскимъ правительствомъ; женщины моск. соц. процесса (Ж 1877) в Справа Засуліч-Трепов (тамже 1878) с) Листок „Громади" 1878. Огляд соціалістичного i політичного елементу в рос. револ. руху. d) Соловья баснями не кормятъ. Письмо къ ген. Лорису-Меликову е) Терроризмъ и свобода f) Le tyrannicide en Russie et l'action de l'Еurоре Occidentale. В усіх цих публікаціях Др-ов старався доказати потребу для Росіі політичноi волі, котроі прінціп він боронить протів абсолютістів і протів соціалістів доктринерів, що (в 1870-1878) вважали не потрібними для Росіі "буржуазні вільности"; що до політичних убивств, що зазначили в Росii (1878) перехід революціонерів від пропаганди {стр.405} виключно соціалістичноi до політичноi агітаціi, Др-ов уважає ix неминучими, дякуючи урядовій сістемі, та протестує протів кладеня ix у прінціп і кличе освічені кляси зробити конєць сим двом террорізмам, що тепер борються с собою. 7) В иншому ряді параллельних публікацiй: a) Der kleinrussische Internationalismus (Jahrbuch fur Sozialwissenschaft etc. II) b) Les nations de l'Europe Orientale et le socialisme internationale (Rеѵue Socialiste. 1880, c) Областю Вост. Европы и пропаганда соціализма на плебейскихъ языкахъ (по рос) do Ист. Польша і т. д. (Ж. 1881. 514) Драгоманов поборює якобінский централізм у напрямках революціонерів російских, як і польских; в остатній публікаціi він дає історію відносин між революційними рухами сих державних славянских націй і виводить конечність реорганізаціi усего оппозіційного руху, — політичного, як і соціалістичного, в Вост. Европі на основах федералістичних з признанєм усіх тих національностiв — привилеованих, як і плебейских (естонскоі, латишскоі, литовскоі, білорускоі, украінскоі і т. д.) Як зразок Драгоманов опублікував у Женеві популярну брошуру по білорускому: „Про багацтво да бєдносць" В той же час, на рік до жидівских погромів на Украіні Драгоманов с кількома приятелями украінскими й жидівскими з Росіі й Галичини опубліку- {стр.406} вав відозву про потребу пропаганди в народних мовах зглядно в користь ідеі союза робітничих елементів християнских і жидівских, щоби ослабити неминучий вибух ненависти протів жидівских визискувачів у бассейнах Дніпра і Дуная.

Між инчим у „Громаді" украінскій (з 1877) і рос. журналі „Вольное Слово", що теж виходить у Женеві з 1881 Драгоманов... (тут рукопись уриваєся).


"?.?. ??????????. 1841-1895. ??? ??????, ??????, ?????i?????i? i ???? ????i?."


pisma@dragomanov.info,
, копилефт 2006 г.
// Предлагаем входные высокого качества.